احمد شکرچی

احمد شکرچی

پژوهشگر و معلم جامعه‌شناسی

سابقه تدریس

استادیار جامعه‌شناسی

گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه شهید بهشتی

تالیفات

مولف بخشی از کتاب پیاده‌روی اربعین، تاملات جامعه‌شناختی