دومین کارگاه هیچ اجباری در کار نیست! – معجزه بازی در ایجاد انگیزش

بدون امتیاز 0 رای
430,000 تومان

اجبار سمّ مهلکی است که انسان را به ورطه ی روزمرّگی یا فرار می‌کشاند؛ خلاقیت را می‌کُشد و نشاط را…

5
430,000 تومان

هیچ اجباری در کار نیست! – معجزه بازی در ایجاد انگیزش

بدون امتیاز 0 رای
280,000 تومان

اجبار سمّ مهلکی است که انسان را به ورطه ی روزمرّگی یا فرار می‌کشاند؛ خلاقیت را می‌کُشد و نشاط را…

18
280,000 تومان