دوره 10 کارگاه‌های خودآگاهی (به خود آی)؛ احساس عشق/ ترم2

5.00 1 رای
500,000 تومان

هدف اصلی دوره خودآگاهی(پنج ماهه): شناخت پنج احساس اصلی و تعادل بین آنها، که در این دوره تمرکز اصلی بر”احساس…

8
500,000 تومان