سومین دوره صدا، بازی، نمایش – کارگاه نمایشنامه‌خوانی

بدون امتیاز 0 رای
از 450,000 تومان

نمايشنامه‌خواني، قرائت يك متن دراماتيك است، در حضور مخاطب. اهميت اين كنش در ايجاد ارتباط زنده با تماشاگران است .…

0
از 450,000 تومان

دومین دوره صدا، بازی، نمایش – کارگاه نمایشنامه‌خوانی

بدون امتیاز 0 رای
از 450,000 تومان

نمايشنامه‌خواني، قرائت يك متن دراماتيك است، در حضور مخاطب. اهميت اين كنش در ايجاد ارتباط زنده با تماشاگران است .…

3
از 450,000 تومان

صدا، بازی، نمایش – کارگاه نمایشنامه‌خوانی

بدون امتیاز 0 رای
از 400,000 تومان

نمايشنامه‌خواني، قرائت يك متن دراماتيك است، در حضور مخاطب. اهميت اين كنش در ايجاد ارتباط زنده با تماشاگران است .…

1
از 400,000 تومان