دوره 9 کارگاه‌های خودآگاهی (به خود آی)؛ احساس غم

5.00 2 رای
450,000 تومان

هدف اصلی دوره خودآگاهی(پنج ماهه): شناخت پنج احساس اصلی و تعادل بین آنها، که در این دوره تمرکز اصلی بر”احساس…

4
450,000 تومان

دوره ۸ ترم ۸ کارگاه‌های خودآگاهی (به خود آی)؛ احساس غم

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان

هدف اصلی دوره خودآگاهی(پنج ماهه): شناخت پنج احساس اصلی و تعادل بین آنها، که در این دوره تمرکز اصلی بر”احساس…

0
450,000 تومان