نمایش یک نتیجه

دوره 11 کارگاه‌های خودآگاهی (به خود آی)؛ احساس عشق(1)

هدف اصلی دوره خودآگاهی(پنج ماهه): شناخت پنج احساس اصلی و تعادل بین آنها، که در این دوره تمرکز اصلی بر”احساس…

groupپایان یافته