نوزدهمین كارگاه عملى “خط معلی”

بدون امتیاز 0 رای
از 360,000 تومان

خط معلی، خطی است برگرفته از نام و شأنیت حضرت امیر علیه‌السلام که سال 1377 شمسی ابداع شده و آخرین…

4
از 360,000 تومان

هجدهمین كارگاه عملى “خط معلی”

بدون امتیاز 0 رای
از 450,000 تومان

خط معلی، خطی است برگرفته از نام و شأنیت حضرت امیر علیه‌السلام که سال 1377 شمسی ابداع شده و آخرین…

7
از 450,000 تومان

هفدهمین كارگاه عملى “خط معلی”

بدون امتیاز 0 رای
از 300,000 تومان

خط معلی، خطی است برگرفته از نام و شأنیت حضرت امیر علیه‌السلام که سال 1377 شمسی ابداع شده و آخرین…

4
از 300,000 تومان

شانزدهمین كارگاه عملى “خط معلی”

بدون امتیاز 0 رای
از 300,000 تومان

خط معلی، خطی است برگرفته از نام و شأنیت حضرت امیر علیه‌السلام که سال 1377 شمسی ابداع شده و آخرین…

0
از 300,000 تومان

پانزدهمین كارگاه عملى مقدماتى “خط معلی”

بدون امتیاز 0 رای
از 350,000 تومان

خط معلی، خطی است برگرفته از نام و شأنیت حضرت امیر علیه‌السلام که سال 1377 شمسی ابداع شده و آخرین…

1
از 350,000 تومان

سیزدهمین كارگاه عملى مقدماتى “خط معلی” (دوره شامل 10 درصد تخفیف)

بدون امتیاز 0 رای
780,000 تومان

خط معلی، خطی است برگرفته از نام و شأنیت حضرت امیر علیه‌السلام که سال 1377 شمسی ابداع شده و آخرین…

0
780,000 تومان