نمایش یک نتیجه

کارگاه های خودآگاهی (به خود آی)؛ احساس شرم(دوره 11)

هدف اصلی دوره خودآگاهی(پنج ماهه): شناخت پنج احساس اصلی و تعادل بین آنها، که در این دوره تمرکز اصلی بر”احساس…

groupپایان یافته
500000 تومان