نمایش یک نتیجه

دومین کارگاه بیهقی‌خوانی (تنفس ادبیات با بینی تاریخ)

تاریخ بیهقی از جمله آثار گران‌ سنگ نثر فارسی است که با توجه به موضوع آن، در دو حوزه ادبیات…

groupپایان یافته