نمایش دادن همه 3 نتیجه

کارگاه خود آگاهی(به خود آی)؛ احساس خشم (دوره 11)

5.00 1 رای

هدف اصلی دوره خودآگاهی(پنج ماهه): شناخت پنج احساس اصلی و تعادل بین آنها، که در این دوره تمرکز اصلی بر…

groupپایان یافته

کارگاه خود آگاهی(به خود آی)؛ احساس خشم (دوره ۱۰)

هدف اصلی دوره خودآگاهی(پنج ماهه): شناخت پنج احساس اصلی و تعادل بین آنها، که در این دوره تمرکز اصلی بر…

groupپایان یافته

کارگاه خود آگاهی(به خود آی)؛ احساس خشم (دوره ۹)

هدف اصلی دوره خودآگاهی(پنج ماهه): شناخت پنج احساس اصلی و تعادل بین آنها، که در این دوره تمرکز اصلی بر…

groupپایان یافته