نمایش 61–72 از 90 نتیجه

گفت وگوی دینی در دنیای معاصر: به خود آی، دوره 8، گروه 1 (ترمیم رابطه با خود)

رفتار آدمی در تمام دوران مبتنی بر الگو ها و فرمت های ذهنی اوست.الگوهایی که غالبا در دوران کودکی در…

groupپایان یافته
350000 تومان

کارگاه های خودآگاهی (به خود آی)؛ دوره تعادل (3)

اهداف: ۱) بررسی رابطه ی احساس های موازی ۲) تحلیل رفتارهای مختلف و عادات روحی بر مبنای تراکنش بین احساس…

groupپایان یافته
350000 تومان

کارگاه های خودآگاهی (به خود آی) ؛ احساس شرم (دوره 5)

هدف اصلی دوره خودآگاهی(پنج ماهه): شناخت پنج احساس اصلی و تعادل بین آنها، که در این دوره تمرکز اصلی بر”احساس…

groupپایان یافته
450000 تومان

کارگاه های خودآگاهی (به خود آی) ؛ احساس شرم(دوره 6)

هدف اصلی دوره خودآگاهی(پنج ماهه): شناخت پنج احساس اصلی و تعادل بین آنها، که در این دوره تمرکز اصلی بر”احساس…

groupپایان یافته
350000 تومان

کارگاه های خودآگاهی (به خود آی)؛ دوره تعادل (2)

اهداف : ۱) بررسی رابطه ی احساس های موازی ۲) تحلیل رفتارهای مختلف و عادات روحی بر مبنای تراکنش بین…

groupپایان یافته
350000 تومان

هشتمین دوره گفتگوی دینی در دنیای معاصر:به خود آی،ذهن آگاهی(ترمیم رابطه با خلق)

رفتار آدمی در تمام دوران مبتنی بر الگو ها و فرمت های ذهنی اوست.الگوهایی که غالبا در دوران کودکی در…

groupپایان یافته
350000 تومان

گفتگوی دینی در دنیای معاصر:به خود آی،ذهن آگاهی(ترمیم رابطه با خدا)

رفتار آدمی در تمام دوران مبتنی بر الگو ها و فرمت های ذهنی اوست.الگوهایی که غالبا در دوران کودکی در…

groupپایان یافته
350000 تومان

کارگاه های خودآگاهی (به خود آی) ترم 5؛ احساس ترس

هدف اصلی دوره خودآگاهی(پنج ماهه): شناخت پنج احساس اصلی و تعادل بین آنها، که در این دوره تمرکز اصلی بر”احساس…

groupپایان یافته
450000 تومان

کارگاه خود آگاهی (به خود آی) ترم 6، احساس ترس

هدف اصلی دوره خودآگاهی(پنج ماهه): شناخت پنج احساس اصلی و تعادل بین آنها، که در این دوره تمرکز اصلی بر…

groupپایان یافته
350000 تومان

کارگاه های خودآگاهی (به خود آی) ترم ۸ ؛ احساس غم

هدف اصلی دوره خودآگاهی(پنج ماهه): شناخت پنج احساس اصلی و تعادل بین آنها، که در این دوره تمرکز اصلی بر”احساس…

groupپایان یافته
350000 تومان

کارگاه های خودآگاهی (به خود آی) ترم ۹؛ دوره تکمیلی (۱)

اهداف : ۱) بررسی رابطه ی احساس های موازی ۲) تحلیل رفتارهای مختلف و عادات روحی بر مبنای تراکنش بین…

groupپایان یافته
350000 تومان

گفتگوی دینی در دنیای معاصر: ترمیم رابطه با خود(دوره 7)

رفتار آدمی در تمام دوران مبتنی بر الگو ها و فرمت های ذهنی اوست.الگوهایی که غالبا در دوران کودکی در…

groupپایان یافته
350000 تومان