شاید در نگاه اول به نظر برسد، حوزه مدیریت نمی‌تواند ارتباطی با موضوع فعالیت موسسه، شعار مسلمان سالم و دغدغه موسسه زیتون داشته باشد، اما مدرسه مدیریت هدف خود را ارتقای مدیریت در موسسات و سمن‌های مختلف به خصوص ممجموعه‌های مذهبی در ایران قرار داده است. مخاطبینی دغدغه‌مند که در این حوزه فعالیت می‌کنند، اما عموما با دانش و مهارت مدیریت آشنایی ندارند.

در مدرسه مدیریت چگونگی برنامه‌ریزی استراتژیک برای موسسه مذهبی، چگونگی مدیریت نیروهای داوطلب در فضای مذهبی، شیوه‌های مدیریت کارآمد خود و موسسه مذهبی را می‌آموزند و از این راه، مراکز و موسسات مذهبی یا افراد دغدغه‌مند فرصتی برای ارتقای خود می‌یابند.

  • این مدرسه شامل دوره‌های آموزشی زیر می‌باشد:
  • برنامه ریزی استراتژیک موسسات فرهنگی
  • اخذ مجوز برای فعالیت های فرهنگی
  • کارگاه برند برنده
    و …